Nguyễn Phú Đồng
 • Nguyễn Phú Đồng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0255822627
 • phudong@letrungdinh.edu.vn
 • - Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác.) - Xuống hàng...
 • Huỳnh Văn Nhứt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 02556251834
 • nhuthv@letrungdinh.edu.vn
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
 • Trần Thị Thanh Hảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 02556251835
 • thanhhao@letrungdinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Hằng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 02556251838
 • minhhang@letrungdinh.edu.vn